رادیو گرافی های داخل دهانی

خانه/رادیو گرافی های داخل دهانی

pa2

در مرکز رادیولوژی الهیه انواع رادیوگرافی های داخل دهانی بصورت دیجیتال و با کمک فیلم هولدر(XCP)جهت به حداقل رساندن دیستورشن تصویری انجام می شود. انواع رادیوگرافی های داخل دهانی شامل موارد زیر است:

  • (Periapipcal (PA
  • (Full Mouth Series (FMX
  • (Bitewing (BW
  • Occlusal

گالری تصاویر رادیولوژی داخل دهانی